Energomontaż English version
Raporty bieżące

Raport bieżący nr: 10/2007
Data raportu: 12.02.2007

Umowa znacząca - wypowiedzenie

W nawiązaniu do raportu nr 47/2004 z dnia 14.12.2004r. Zarząd Emitenta informuje o odstąpieniu przez Zamawiającego dnia 9.02.07 r. od umowy na wykonanie zadania pn. „Modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej”, zawartej w dniu 14 grudnia 2004 roku, pomiędzy Koksownią Przyjaźń Sp. z o.o. (Zamawiający) a Konsorcjum w składzie: Energomontaż – Południe S.A. (lider Konsorcjum), Nalco Polska Sp. z o.o., Jaekel – Bud – Tech Sp. z o.o. (członkowie Konsorcjum), zwanych Wykonawcą. Kontrakt nie został zakończony przede wszystkim z uwagi na nie osiągnięcie trwałego efektu ekologicznego i ekonomicznego - za co w ramach Konsorcjum odpowiadał Członek Konsorcjum Nalco Polska Sp. z o.o. Obiekt został faktycznie wykonany lecz z powodów jak wyżej nie został przejęty przez Zamawiającego. Inwentaryzacja wykonanych prac stanowić będzie podstawę finalnego rozliczenia zakresu rzeczowego, do momentu odstąpienia od umowy. Ewentualne koszty związane z uzyskaniem parametrów ekologicznych i ekonomicznych mogą obciążyć Konsorcjum. W razie obciążenia takimi kosztami Emitenta, rozważy możliwość wystąpienia do pozostałych Członków Konsorcjum o ich pokrycie. Na obecnym etapie nie można wykluczyć wejścia na drogę sądową celem zabezpieczenia interesów Emitenta. W związku z tym kontraktem, na koniec III kwartału 2006 r., przewidując sytuację, Zarząd Emitenta dokonał ujemnej korekty przychodów i wyniku kontraktu oraz utworzył rezerwę na karę umowną w wysokości 2,5 mln. zł. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powoduje dodatkowe implikacje, wymagające szczegółowej oceny, czy korekta wyniku z tego tytułu jest wystarczająca.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marek Koryciński Prezes Zarządu
Izabela Jakubiec Członek Zarządu

 

Podstawa prawna:

 

Załączniki:

Umowa znacząca - wypowiedzenie [pdf]
0,03 MB

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.