Energomontaż English version
Raporty bieżące

Raport bieżący nr: 04/2007
Data raportu: 27.01.2007

Rejestracja praw poboru akcji serii C w KDPW

Energomontaż-Południe S.A. informuje, że otrzymał informację dotyczącą podjęcia przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") uchwały nr 3 z dnia 2 stycznia 2007 roku, na mocy której: 1. na podstawie § 2 ust. 1 i 4, § 40 ust. 2 oraz § 83 ust.1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Enegomontaż-Poludnie S.A., Zarząd KDPW postanawia zarejestrować w dniu 15 stycznia 2007 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 11.000.000 (jedenacie milionów) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Enegomontaż-Poludnie S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Enegomontaż-Poludnie S.A. z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i nadać im kod PLENMPD00026, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. w razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa w ust. 1, w dniu 15 stycznia 2007 roku KDPW dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Enegomontaż- Poludnie S.A., przysługujących akcjonariuszom tej spółki.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marek Koryciński Prezes Zarządu
Izabela Jakubiec Członek Zarządu

 

Podstawa prawna:

 

Załączniki:

Rejestracja praw poboru akcji serii C w KDPW [pdf]
0,03 MB

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.