Energomontaż English version
Serwis prasowy

17.03.2014

Zniesienie dematerializacji akcji ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 296/14 z dnia 17 marca 2014 roku, zgodnie z którą na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) oraz § 2 ust. 1 i 4 i § 87 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej, Zarząd Krajowego Depozytu postanowił, że:

1) ustaje uczestnictwo spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej  w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w typie EMITENT,
2) zamyka się konta ewidencyjne prowadzone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych dla akcji spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.


pdf Uchwała Nr 296/14 Zarządu KDPW S.A. z dnia 17 marca 2014 r. 0,3 MB

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.