Energomontaż English version
Kalendarium
Zaprzestanie podlegania przez Emitenta obowiązkom informacyjnym oraz wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

10.03.2014

Zaprzestanie podlegania przez Emitenta obowiązkom informacyjnym oraz wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydał komunikat z dnia 3 marca 2014 r. zgodnie z treścią, którego z końcem dnia 10 marca 2014 r. upływa 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku spółki. Stosownie do art. 91 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...), z upływem tego terminu, z mocy prawa następuje skutek zaprzestania podlegania przez emitenta obowiązkom wynikającym z powyższej ustawy, powstałym w związku z dopuszczeniem jego akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wycofanie akcji spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. z obrotu na tym rynku.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. notowanych jest 70.972.001 akcji (serii A, B, C, D oraz E) ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej.

.
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.