Energomontaż English version
Serwis prasowy

07.03.2013

Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie informacji wprowadzających w błąd inwestorów

Zarząd ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości układowej informuje, że informacje pojawiające się na niektórych forach dyskusyjnych o zmianie przez Sąd upadłości układowej Emitenta na upadłość likwidacyjną są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd inwestorów giełdowych.

Rozpowszechnianie informacji fałszywych lub wprowadzających w błąd stanowi manipulację informacją - naruszenie zakazu określonego w art. 39 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
naraża uczestników rynku na ryzyko błędnego postrzegania sytuacji Spółki i podlega sankcjom określonym w tej ustawie.

Niniejsza informacja przekazywana jest w ramach realizacji zasady określonej w części I pkt 11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestników obrotu.

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.